Marketing online - Vietimg

Chính sách quảng cáo Facebook

Một số chính sách quảng cáo Facebook cần tham khảo trước khi tham gia hoạt động quảng cáo trên Facebook. Chính sách quảng cáo Facebook nhằm tuân thủ chính sách quảng cáo theo đạo luật quảng cáo quốc tế và áp dụng theo một số chính sách tại Việt Nam. Đề nghị quý khách hàng […]

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-54886062-1', 'auto'); ga('send', 'pageview');